วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวหน่วย - บ้านโต้น กว้าง 6 เมตร รวมระยะทางรวม 3,150 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 25,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้กักตัวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม (โซนที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้กักตัวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม (โซนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้กักตัวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม (โซนที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้กักตัวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม (โซนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๙ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ข้างลานลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมเสาประตูฟุตบอล จำนวน ๑ คู่ และ เสาประตูฟุตซอล จำนวน ๒ คู่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง