วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ICT solution ภายในบริเวณอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมแซมรถเก็บขยะ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างเหมาวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖,๑๘ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและตรวจเช็คระยะตามกำหนด รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๓-๑๗๓๘ กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียม อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายนางขวนพิศ ฉ่ำมณี ตามโครงการขัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยื่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง