องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำทบทวน


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.คลองขาม พร้อมท่านรองนายก อบต.คลองขาม ท่านประธานสภา อบต.คลองขาม และเจ้าหน้าที่ อบต.คลองขาม และผู้นำหมู่บ้าน บ้านดงอัคคะ หมู่ 9 ร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำทบทวน เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดงอัคคะ
2022-07-21
2022-07-20
2022-03-10
2022-03-06
2022-02-25
2022-02-23
2022-01-19
2021-04-19
2021-04-09
2021-01-15