องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำทบทวน


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.คลองขาม พร้อมท่านรองนายก อบต.คลองขาม ท่านประธานสภา อบต.คลองขาม และเจ้าหน้าที่ อบต.คลองขาม และผู้นำหมู่บ้าน บ้านดงอัคคะ หมู่ 9 ร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำทบทวน เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดงอัคคะ
2022-11-23
2022-11-04
2022-11-04
2022-11-03
2022-11-02
2022-11-01
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-25
2022-10-23