องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ +
นายวิทยา  บุญตาโลก
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
  โทรศัพท์ + 087-2533651 , 087-9500722
  อีเมล์ +  admin@klongkham.go.th
 
  ชื่อ + ส.ต.ท.ชาตรี  ศรีภพ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
  โทรศัพท์ + 086-2342320
  อีเมล์ +  admin@klongkham.go.th
 
 
  ชื่อ +
นายชัชวาลย์  ภูกองไชย
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 088-5303243
  อีเมล์ +  admin@klongkham.go.th
 
  ชื่อ +
นางจันทิมา ยศพล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 081-9753107
  อีเมล์ +  admin@klongkham.go.th
 
  ชื่อ +
นายชัชวาลย์  ภูกองไชย
  ตำแหน่ง + รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 061-5645479
  อีเมล์ +  admin@klongkham.go.th
 
  ชื่อ +
นายชัชวาลย์  ภูกองไชย
  ตำแหน่ง + รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 080-1815454
  อีเมล์ +  admin@klongkham.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวรัชชนันท์  ภูนี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 065-0953691
  อีเมล์ +  admin@klongkham.go.th
 

  ชื่อ + นางสาวภัณฑิรา คำสิลา
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 085-4636530
  อีเมล์ +  admin@klongkham.go.th