องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

หัวหน้าส่วนราชการ

สิบตำรวจโทชาตรี  ศรีภพ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชัชวาลย์ ภูกองไชย
นางจันทิมา ยศพล
นายชัชวาลย์ ภูกองไชย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง
 
สิบตำรวจโทชาตรี  ศรีภพ
นางสาวรัชชนันท์ ภูนี
นางสาวภัณฑิรา คำสิลา
รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม