องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

สำนักงานปลัด


                               

                         ส.ต.ท.ชาตรี  ศรีภพ                           
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
นายชัชวาลย์ ภูกองไชย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางธรรมพร  ไชยบุดดี
นายภูมินทร์ ภูสจริต นายกิตติศักดิ์ คำสิลา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายอาคม โคตรเขื่อน
สิบเอกยันต์ ยศพล
นางสาวรัตนพร ศรีคัทนา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เจ้าาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางธนันท์ชล  ภานิตย์โรจน์ นายอนันต์ชัย  สุขมั่น นายปุณณฤกษ์  โลหะมาศ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวเดือนฉาย  ผลเรือง นางขนิษฐา  ภักดี
นางนิรชร   แสงสุวรรณ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวราศี พิมพ์สวัสดิ์ นางสาวมัลลิกา  สีบุญลำ นายพงษ์พิทักษ์  ภูวาดสาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนิติกร
น.ส.เอื้อมเดือน นภาศิริโรจน์ นางสาวฐิติพัศ ศรีเคนา นายวิโรจน์  บุตตะโรจน์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาววีรพร   ภูสีนาค นางสาวปวีณา เนมินทร์ นายชูศักดิ์    ภูงามเขียว 
 พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานจ้างทั่วไป
นายยงยุทธ  ศรีสมศักดิ์

นายประวิทย์  ชาลี

นายพรเทพ  ภูครองทุ่ง
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถ
 
นางสาวนวลจันทร์ ภูสีเงิน นายคำปะ  ภูสีเงิน 
นางสาววรรณา ภูชะหาร
แม่บ้าน นักการภารโรง  จ้างเหมาบริการ
 
นางสาววาสนา ศรีกุตา นางสาวประภัสสร​ คนชาญ  (ว่าง)
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างทั่วไป