องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

กองคลัง


นางจันทิมา ยศพล
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางเบญจมาศ  โพนชัย   
นางสาวจีระวรรณ  ภูสมนึก
นายอรรถกร  ภูกระบิล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายคมกริช ภูสะทด นายอนุพันธ์  ภูหนองโอง นางชมชนก  ภูพลอย
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 นางสาวชนัญธิดา  สมสีทำ
 
นางสาวมยุรี อินทร์เสนา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
  
 
 นางสาวรัตนาพร  ชมโทโล่

นางสาวอรอนงค์  ภูกันสาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ