องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

กองการศึกษา

สิบตำรวจโท ชาตรี ศรีภพ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 
นางนิตยา   บุญราศรี  
 นายบดินทร์  พลสาร
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
นางสาวนวลอนงค์  รัตนมาศ    นายมนตรี ภูสมนึก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป