องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

กองสวัสดิการสังคม

นางสาวรัชชนันท์ ภูนี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 

นายวิษุวัต ปินะกาโน    นางสาวดาวจรัส ทองจรัส
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวลัดดาวัลย์  ภูต้องศรี
  นางสาวมะลิวัลย์  โทรัด
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน