องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล

…………………………………….

1. สภาพทั่วไป
1.1ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอยางตลาดตั้งอยู่ห่างจากอำเภอยางตลาดระยะทาง 7 กิโลเมตร
และห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 35 กิโลเมตร
1.2เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 74 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,250 ไร่

1.3ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม มีภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน
พื้นที่มีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย ส่วนมากอยู่ในเขตชลประทาน
ส่วนที่ดอนเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงเหมาะกับการปลูกพืชไร่โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับเขต เทศบาลตำบลเขาพระนอน และ อบต.ดอนสมบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับเขต เทศบาลตำบลบัวบาน
ทิศใต้ ติดกับเขต อบต.ยางตลาด
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลตำบลอิตื้อ และ เทศบาลตำบลหัวนาคำ
1.4จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม มี 19 หมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านขาม ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายสงัด ภูสิงหา
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวหน่วย " นางไพสอน ภูคะฮาด
หมู่ที่ 3 บ้านขาม " นายแสงจันทร์ โทรัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว " นายบุญเก่ง ภูประวัติ
หมู่ที่ 5 บ้านโต้น “ นายวีรชัย สนิทกลาง
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสี " นายสมาน พละดร
หมู่ที่ 7 บ้านสา " นายอดิศักดิ์ ภูชะหาร
หมู่ที่ 8 บ้านบึงอร่าม " นางสมพร โพนเงิน
หมู่ที่ 9 บ้านดงอัคคะ " นายสมดี ภูนารี
หมู่ที่ 10 บ้านหนองหล่ม " นายสุขสันต์ ภูทองทิพย์
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวงฮี " นางไมตรี ภูจอมหิน
หมู่ที่ 12 บ้านหนองแวงฮี " นายศรีจันทร์ นาชัยลอง
หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัว " นายทองคำ ภูผายาง
หมู่ที่ 14 บ้านสา " นางวิเสิฐ ภูคลองพลอย
หมู่ที่ 15 บ้านขาม " นายณัฐวัตร มาตรา
หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัวหน่วย กำนัน นายศาสตร์สินธ์ ภูนิลา
หมู่ที่ 17 บ้านสา ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายอรรถเดช ภูยางสิม
หมู่ที่ 18 บ้านโคกสี " นายวิเชียร ศรีบุญลำ
หมู่ที่ 19 บ้านหนองบัว “ นายวาสนา ภูผ่านแก้ว

2
1.5ท้องที่อื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- ไม่มีท้องที่อื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
1.6ประชากร
- ประชากรทั้งสิ้น 14,902คน
- แยกเป็นชาย 7,396 คน
- แยกเป็นหญิง 7,506 คน
รวม 14,902 คน
- จำนวนครัวเรือน 3,941ครัวเรือน

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1อาชีพ
- ด้านการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของ อบต.คลองขาม เป็นพื้นที่เพาะปลูก พืชที่ประชากรนิยมปลูก คือ
ข้าวนาปีและข้าวนาปัง

- ด้านปศุสัตว์ ประชากรนิยมเลี้ยง โค เป็ด ไก่ ปลา และกุ้ง
2.2หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- โรงสี 20 แห่ง
-ปั๊มน้ำมันหลอด 2 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
- ร้านค้า 110 แห่ง
- ร้านซ่อม 8 แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง

3. สภาพทางสังคม
3.1การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 2 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 8 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

3.2สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สำนักสงฆ์ 14 แห่ง

- มัสยิต - แห่ง
- ศาลเจ้า - แห่ง
- โบสถ์ - แห่ง

3

3.3สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง

- สถานีอนามัย - แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุข 15 แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

3.4ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- มีสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในตำบล ทุกหมู่บ้าน

4. การบริหารโครงสร้างพื้นฐาน
4.1การคมนาคม
- มีทางหลวงแผ่นดิน12 ยางตลาด –ขอนแก่น มีรถโดยสารขนาดใหญ่ ผ่านตลอดสายอำเภอ ยางตลาด -
ขอนแก่น
- มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2110 โดยมีรถโดยสารขนาดใหญ่ผ่านตลาดสายอำเภอยาง ตลาด -
อำเภอห้วยเม็ก
- มีถนนลาดยางของ รพช. ผ่านหมู่บ้านเชื่อมติดกันระยะทาง 11.5 กิโลเมตร
- มีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านไปมาสะดวกบางส่วนและไม่สะดวกบางส่วน
- มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรังในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ เต็มพื้นที่
-ถนนลูกรัง 126 แห่ง
-ถนนลาดยาง 7 แห่ง

-ถนนคอนกรีต 130 แห่ง
4.2การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ 8 แห่ง
- โทรศัพท์มือถือเอกชนให้บริการ - แห่ง
4.3แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำห้วย/หนอง/คลอง/บึง15แห่ง
- อ่างเก็บน้ำสาธารณะ 2 แห่ง
-คลองชลประทาน 1 แห่ง

4.4แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ประปาหมู่บ้าน 14 แห่ง
- ฝาย 5 แห่ง
- สระเก็บน้ำขนาดเล็ก 24แห่ง
4.5 สะพาน
-จำนวนสะพานคอนกรีต 7 แห่ง
-จำนวนสะพานเหล็ก 3 แห่ง
4

5. ข้อมูลอื่นๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
- ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง
5.2มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 300 คน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 6 คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน 4 รุ่น 234 คน
5.3ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
- มีทุกหมู่บ้าน (ปัจจุบันดำเนินการโดยบัณฑิตอาสาประจำตำบลคลองขาม) ได้รับงบ
ประมาณจากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เบี้ยยังชีพ
-ผู้สูงอายุ 1,537 คน
-ผู้พิการ 290 คน
-ผู้ป่วยเอดส์ 27 คน
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- รายรับประจำปีงบประมาณ 59 53,617,469.00 บาท แยกเป็น
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง 746,000.00 บาท -

รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆเก็บให้ 21,960,000.00 บาท

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 30,911,469.00 บาท
- รายได้อื่น - บาท
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1) การรวมกลุ่มของประชาชน
อำนวยกลุ่มทุกประเภท - กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม

- กลุ่มอาชีพเกษตร 19 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ - กลุ่ม
- กลุ่มอื่นๆ - กลุ่ม

2) จุดเด่นของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม มีพื้นที่ส่วนมากใช้ในการทำนาและบางส่วนใช้ทำไร่ ทำสวน
ซึ่งพื้นที่บางส่วนที่ทำนาอยู่นอกเขตชลประทาน พื้นที่ของ อบต. คลองขาม บางส่วนเป็นที่ลุ่มมีห้วย หนอง
คลอง บึง ทุกหมู่บ้าน แต่บางแห่งไม่สามารถใช้ได้ตลอดปี สภาพของชุมชนเป็นชุมชนที่อาศัยเป็นหมู่บ้าน
มีชุมชนพื้นเมืองอาศัยอยู่เรียกว่า “เผ่าย้อ“ มีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชุมชนอื่น
เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เหนียวแน่น

5
1. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา
1.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

2.ปัญหาทางด้านสังคม

3.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน

4.ปัญหาด้านแหล่งน้ำ

5.ปัญหาด้านสาธารณสุข
6.ปัญหาด้านการเมืองการบริ
หาร

7.ปัญหาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

-การพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนไม่เพียงพอ
-ขาดแหล่งสนับสนุนเงินทุน
-การรวมกลุ่มทางการค้า การผลิตยังมีน้อย
-การให้บริการด้านสวัสดิการสังคมยังไม่เพียงพอ
-ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้าไปในกลุ่มเยาวชนและประชาชน
-การให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง
-การส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ
-ถนนเพื่อการคมนาคมขนส่งผลผลิตเกษตรกรรมยังไม่เพียงพอ
-ขาดสถานที่ในการประกอบกิจกรรมชุมชน
-การบริการไฟฟ้ายังไม่เพียงพอทั่วถึงทุกชุมชนในเขตตำบล
-แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การอุปโภคและการบริโภคยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประ
ชาชน -แหล่งน้ำตื้นเขิน
-ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
-
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองเกี่ยว
กับการเลือกตั้งระบบใหม่
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เพียงพอ
-สาธารณสมบัติของวัดขาดการดูแลรักษา
-ประชาชนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นค่อนข้างน้อย

8.ปัญหาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม -ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่
งแวดล้อม -
ถังขยะยังไม่เพียงพอ

6
2. ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
2.1 การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ดำเนินการโดยให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม
เพื่อประกอบอาชีพตลอดจนประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
เพื่ออบรมกลุ่มอาชีพให้มีทักษะเพิ่มขึ้น
2.2การดำเนินงานด้านสังคม
ดำเนินการโดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน
2.3 การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การดำเนินงานในด้านนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของชุมชนทำให้ต้อง
มีการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมารองรับความเจริญเติบโตของชุมชน
2.4การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ
ดำเนินการโดยสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกแหล่งน้ำ สร้างภาชนะเก็บน้ำฝน
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตตำบล
2.5 การดำเนินงานด้านสาธารณสุข
มีการดำเนินการรณรงค์กำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน
2.6การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นโดยประชาคมหมู่บ้าน
2.7การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ตลอดจนให้เงินอุดหนุนการบูรณะซ่อมแซมสาธารณสมบัติของวัด
2.8การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการโดยส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่า
และให้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ