องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

สภาพทางสังคม

ทางด้านสังคม

ประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99 โดยในตำบลคลองขาม
                           -  มีวัด จำนวน
10 แห่ง

           - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี,โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ และโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะนิยมไปเรียนที่อำเภอยางตลาด และในตัวจังหวัดกาฬสินธุ์        

           - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง
                           - สถานีอนามัย
2 แห่ง

           - หน่วยบริการประชาชน 1 แห่ง