องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริหารพื้นฐาน

                การคมนาคม

                        - มีทางหลวงแผ่นดินผ่านสาย 209 จังหวัดกาฬสินธุ์ – ขอนแก่น มีรถโดยสารขนาดใหญ่ผ่านตลอดสายอำเภอยางตลาด – ขอนแก่น

                        - มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2110 โดยมีรถโดยสารขนาดใหญ่ผ่านตลอดสายอำเภอยางตลาด  - อำเภอห้วยเม็ก

                        - มีถนนลาดยางของ รพช. ผ่านหมู่บ้านเชื่อมติดระยะทาง 11.5 กิโลเมตร

                        - มีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมาสพดวกบางส่วนและไม่สะดวกบางส่วน

                        - มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรังในหมู่บ้ายทุกหมุ่บ้านแต่ยังไม่เต็มที่

                การโทรคมนาคม

                        - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                            -               แห่ง

                        - โทรศัพท์สาธารณะ                                       8              แห่ง

                        - โทรศัพท์มือถือเอกขน                                  -               แห่ง               

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                         - ลำห้วย                                         3              แห่ง

                          - บึง,หนอง                                    27            แห่ง

                          - อ่างเก็บน้ำสาธารณะ                   2              แห่ง        

                แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                          - ประปาหมู่บ้าน                           14            แห่ง

                          - ฝาย                                             5              แห่ง

                          - บ่อน้ำตื้น                                     62            แห่ง

                          - สระเก็บน้ำขนาดเล็ก                  24            แห่ง

                          - บ่อบาดาล                                    36            แห่ง

                          - บ่อโยก                                        141          แห่ง