องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 18 มี.ค. 2565 ]86
2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง คกก.ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ประเภททั่วไป วิชาการ [ 16 มี.ค. 2565 ]81
3 กรอบแนวทางรับรองหลักสูตรการพัฒนา ขรก.ครู อปท.สายงานการสอน [ 16 มี.ค. 2565 ]81
4 แจ้งเตือนเกี่ยวกับการประเมินผลงาน ขรก.ครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ ประเด็นจัดทำผลงานเท็จ [ 16 มี.ค. 2565 ]84
5 แต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 14 มี.ค. 2565 ]83
6 รบ. ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายฯ (ฉ.2) พ.ศ. 2564 3 กพ.65 [ 3 ก.พ. 2565 ]82
7 แบบสมัครคัดเลือกฯ กรณีบรรจุแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย [ 31 ม.ค. 2565 ]82
8 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขฯ โควิด 19 พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]82
9 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คัดเลือก ขรก ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]77
10 การดำเนิการทางวินัยตามมติของ คกก.ปปช.แก่ ขรก.ที่ออกจากราชการไปแล้ว [ 11 ต.ค. 2564 ]78
11 การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]80
12 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 1 ต.ค. 2564 ]81
13 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2564 ]80
14 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม [ 1 ต.ค. 2564 ]77
15 การกำหนดผลงานท่ี่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน [ 16 ก.ย. 2564 ]74
16 มท 0809.4 ว32 ลว 16 กย.64 ซักซ้อมแนวทางปฏ บัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง พนง.จ้างในสถานศึกษา (รร. ศพด. สังกัด อปท. [ 16 ก.ย. 2564 ]93
17 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูฯ ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณธพิเศษ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]79
18 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเสนอขอแต่งตั้งผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ ขรก.ครู [ 18 ส.ค. 2564 ]77
19 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]78
20 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์เลื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]77
 
หน้า 1|2